نحوه ارزیابی، جوایز و زمانبندی مسابقاتاین نوشته در ادامه‌ی مطلب قبلی پیرامون مسابقات مدل سازی سرمایه گذاری Two Sigma منتشر می‌شود. بهتر است اگر آن قسمت را به دقت مطالعه نکردید، ابتدا سری به آن بزنید. در این قسمت به بررسی نحوه‌ی ارزیابی کدها و جوایز مسابقات می‌پردازیم.

ارزیابی

در نهایت تمامی مدل‌سازی‌ها باید مقدار متغیر Y را پیش‌بینی نمایند. برای ارزیابی متغیرهای پیشبینی شده، از این فرمول استفاده می‌شود که به روش R Squared شهرت دارد:

که در آن، y مقدار واقعی، µ میانگین مقادیر واقعی و ý مقدار پیش‌بینی شده توسط شماست. در نهایت مقدار R از این معادله حساب و به شما اعلام می‌گردد. از پایین بود R ناامید نشوید. در اقتصاد این اعداد عادیست.

جوایز

نفر اول ۲۵,۰۰۰$

نفر دوم ۲۰,۰۰۰$

نفر سوم ۱۵,۰۰۰$

نفرات چهارم تا هفتم هرکدام ۱۰,۰۰۰$

زمان‌بندی

February 22, 2017: تا این تاریخ فرصت دارید تا تیم خود را ثبت کرده و قوانین مسابقات را قبول نمایید. ضمنا تمامی تیم‌ها فقط تا همین تاریخ حق ادغام شدن دارند و پس از این روز دیگر درخواست‌های ادغام تیم‌ها بررسی نمی‌گردد.

March 1, 2017: مهلت ثبت نهایی کدها

پاسخی بگذارید