زمین ، سرمایه ، هوش ، این بار هم مشابه قبل است

دو محدودیت بنیادی در تاریخ بشر همواره وجود داشته است و ما در حال حرکت به سمت سومی هستیم . هر بار این محدودیت توسط یک تکنولوژی جدید تغییر کرده است ، ما پیشرفت زیادی کرده ایم . اما این بار هم عین قبل است ، محدودیت دوباره در حال